Polityka Prywatności
oraz Wykorzystania Plików cookies

Obowiązki dotyczące prywatności i przestrzegania przepisów oraz regulacji prawnych w zakresie prowadzonej działalności są dla Danolitu kwestią niezwykle istotną. Niniejsza Polityka ma na celu wyjaśnienie naszym Użytkownikom przyczyn przetwarzania ich danych, określenie sposobów, w jaki je zbieramy oraz przetwarzamy, a także jak wykorzystujemy zebrane informacje i zapewniamy ochronę pozyskanych danych.

Zgoda na korzystanie z plików cookies wyrażona zgodnie z warunkami niniejszej Polityki podczas pierwszej wizyty Użytkownika w naszym Serwisie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie w naszym Serwisie.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych dotyczących Użytkowników gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest:

Danolit Tomasz Michałowski ul. Ofiar Stutthofu 26 72-010 Police

Kontakt z Administratorem w kwestii ochrony danych osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@danolit.pl

Jakie informacje osobowe zbieramy i dlaczego to robimy?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach. Gromadzimy dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu, adres i nazwa firmy, lokalizacja geograficzna Użytkownika, inne informacje wprowadzane podczas korzystania z usług w naszym Serwisie, informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w szczególności: kiedy, jak często i w jakich okolicznościach Użytkownik z niej korzysta, informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane, wszelkie inne dane osobowe, które Użytkownik nam przesyła.

Zanim Użytkownik ujawni nam dane osobowe innej osoby, musi uzyskać zgodę danej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką.

Informacje o Użytkownikach i ich aktywnościach zbierane są w następujący sposób:

– poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika w formularzach,

– poprzez zapisywanie plików cookies (tzw. „ciasteczek”) na urządzeniach końcowych,

– poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Na czym polega zbieranie informacji poprzez formularz informacyjny?

Nasz Serwis gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Zapisane i przetwarzane mogą być również inne informacje, ale jedynie takie, które dotyczą parametrów połączenia, w szczególności oznaczenie czasu i adres IP. Dane w formularzu mogą być udostępniane przez Operatora Serwisu podmiotom trzecim wyłącznie: i) na potrzeby dostawców zewnętrznych świadczących na rzecz Operatora Serwisu usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, ii) do celów marketingowych. Za wyjątkiem przypadków, o których mowa w zdaniu poprzednim, dane zawarte w formularzu mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Informacje podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z treści konkretnego zgłoszenia, przykładowo w celu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Na czym polega zbieranie informacji o plikach cookie?

Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. „ciasteczka” to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkowników. Przeznaczone są one do korzystania ze stron internetowych. Pliki te, co do zasady, zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz swój niepowtarzalny numer. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp jest Operator Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

– „sesyjne” (session cookies) – pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

– „stałe” (persistent cookies) – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Operatora Serwisu, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Najczęściej to oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, czyli przeglądarka internetowa, domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby pliki cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności dostępnych w naszym Serwisie lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz/lub partnerów. Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności poszczególnych firm/ podmiotów, aby uzyskać informacje na temat zasad korzystania z plików cookies wykorzystywanych w innych celach np. w badaniach statystycznych (zobacz: Polityka ochrony prywatności Google Analytics).

Pliki cookies mogą być wykorzystane również przez sieci reklamowe, a w szczególności sieci Google, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Facebook oraz Instagram, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu wspomniane sieci reklamowe mogą zachowywać informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/ preferences/

Na czym polega zbieranie informacji poprzez logi serwera?

Informacje o niektórych aktywnościach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

– informacje o wizytach i korzystaniu przez Użytkownika z naszego Serwisu, w tym źródło odesłań, długość wizyty i wyświetlania stron,

– czas nadejścia zapytania, – nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, o ile jest możliwa;

– nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji; – liczba wysłanych przez serwer danych; – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

– informacje o komputerze Użytkownika, w tym o przeglądarce Użytkownika i adresie IP.

Dane te nie są jednak kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a wykorzystywane są jedynie do administrowania Serwerem.

Jaki jest cel gromadzenia przez nas tych danych?

Dane przesyłane do nas za pośrednictwem naszego Serwisu będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce lub na odpowiednich stronach Serwisu. Dane Użytkowników mogą być przez nas wykorzystywane do:

– administrowania Serwisem i realizowania usług dostępnych za jego pośrednictwem,

– dostarczenia naszych produktów lub usług, na które zamówienie otrzymaliśmy od Użytkownika, w tym kontaktu z Użytkownikiem drogą elektroniczną i/lub telefonicznie,

– rozwijania i ulepszania Serwisu, personalizowania Serwisu dla Użytkowników, poszerzania oferty i jakości usług świadczonych przez Operatora Serwisu,

– dostarczenia stronom trzecim informacji statystycznych na temat Użytkowników Serwisu, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, Google Search Console, GetResponse, Senuto, z zastrzeżeniem, iż wspomniane osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego Użytkownika na podstawie otrzymanych od Operatora Serwisu informacji,

– rozpatrywania zapytań i skarg otrzymanych od Użytkowników Serwisu w związku z jego funkcjonowaniem i/lub usługami świadczonymi za jego pośrednictwem,

– zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem,

– wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

– innych zastosowań.

Kto ma dostęp do informacji użytkownika?

Dostęp do danych Użytkowników oraz prawo do użytku ich zgodnie z treścią niniejszej Polityki prywatności ma Operator Serwisu. Dane te mogą być ujawniane wszelkim naszym 4 pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce.

Dane Użytkowników mogą zostać także przekazane dostawcom lub podwykonawcom, z którymi Operatora Serwisu wiąże współpraca dotycząca świadczonych usług, w tym usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz usług marketingowych, o ile jest to związane z celami określonymi w niniejszej Polityce.

Ponadto Operator Serwisu może ujawniać informacje i dane zebranych przez Serwis i/lub na skutek świadczenia usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu:

– w zakresie wymaganym aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

– w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi,

– w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników – podmiotom współpracującym z Operatorem Serwisu jako administratorem danych,

– w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub ochrony praw Operatora Serwisu. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce, dane Użytkowników przekazywane będą firmom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Użytkowników.

Dostęp do danych i ich kontrola przez Użytkownika

Użytkownik ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych od Operatora Serwisu. Użytkownik może także zgłosić chęć sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie, np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw Użytkownika nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi Użytkownika.

Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Operatora Serwisu o konieczności skorygowania lub zaktualizowania danych osobowych Użytkownika.

Międzynarodowe transfery danych

Informacje gromadzone za pośrednictwem Serwisu mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym Operator Serwisu prowadzi działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszą Polityką. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych zgodnie z niniejszą Polityką.

Zachowanie danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnych celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tych celów.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Polityki, Operator Serwisu może zachować dokumenty (w tym dokumenty elektroniczny) zawierające dane Użytkowników:

– w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa,

– w przypadku, gdy przedmiotowe dokumenty mogą mieć znaczenie dla toczących się lub przyszłych postępowań sądowych,

– w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub ochrony praw Operatora Serwisu.

Bezpieczeństwo danych Użytkowników

Operator Serwisu podejmie wszelkie zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania, utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem).

Korzystając z Serwisu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i jest świadomy, iż transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna a bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie może być zagwarantowane.

Użytkownik Serwisu jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do Serwisu i nieudostępnianie przedmiotowego hasła osobom trzecim.

Aktualizacje

Niniejsza Polityka może być okresowo aktualizowana poprzez zamieszczanie w Serwisie jej nowej wersji. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z najnowszą obowiązującą wersją niniejszej Polityki oraz wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu zgodnie z jej regulacjami.